Rolnik

OC Rolnika

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej  Rolnika muszą posiadać wszystkie osoby zajmujące się działalnością rolniczą, posiadające użytki rolne przekraczające 1 ha oraz opłacające przynajmniej w części podatek rolny

Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Polisa OC chroni rolnika przed skutkami szkody wyrządzonej osobie trzeciej. Dotyczy wyłącznie szkód do których doszło w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego lub prowadzeniem działalności rolniczej.
Ubezpieczeniem rolniczym objęty jest rolnik oraz wszystkie osoby pozostające z nim w gospodarstwie domowym, jak i wszystkie osoby pracujące w gospodarstwie.

Ubezpieczenie OC rolników obejmuje zarówno szkody związane bezpośrednio z pracami polowymi (opryski chemiczne, ruch maszyn), jak również szkody, które powstały w związku z ruchem na drodze publicznej (ruch pojazdów zaprzęgowych, pędzenie zwierząt). Suma gwarancyjna jest bardzo wysoka i wynosi odpowiednio:

  1. w przypadku szkód na osobie – 5 000 000 euro, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych,
  2. w przypadku szkód w mieniu – 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, bez względu na liczbę poszkodowanych.

Ubezpieczenie budynków

Budynek rolniczy to obiekt będący w posiadaniu rolnika o powierzchni powyżej 20 m2, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Są to:

  1. budynki mieszkalne
  2. budynki inwentarskie (kurniki, obory, chlewnie, stajnie itp.)
  3. budynki magazynowe (magazyny, stodoły, spichlerze itp.)
  4. pozostałe gospodarcze (szopy, garaże itp.)

Przy zawieraniu umowy - suma ubezpieczenia jest ustalana dla każdego budynku oddzielnie.

Uprawy

Ubezpieczenie upraw jest w Polsce coraz bardziej popularne  i wielu rolników decyduje się na taką formę zabezpieczenia zbiorów. Dobrze skonstruowana polisa pozwoli nam spać spokojnie nawet, gdy za oknem szaleje burza czy pada grad. Warto pamiętać, że dużą część składki może zrefundować nam kasa państwa.
Ubezpieczeniem z dofinansowaniem są objęte:
- zboża,
- kukurydza,
- rzepak i rzepik,
- buraki cukrowe,
- rośliny strączkowe,
- ziemniaki,
- tytoń i chmiel,
- warzywa gruntowe, drzewa i krzewy owocowe oraz truskawki.

Rolnik sam może wybrać ryzyka, od których chce ubezpieczyć swoje uprawy. Może wykupić pełny pakiet tj. grad, przymrozki wiosenne, powódź, suszę, deszcz nawalny, huragan, piorun, lawinę, obsunięcie ziemi lub wybrać tylko pojedyncze ryzyka, np.: grad czy przymrozki wiosenne.