Firma

Ubezpieczenie majątku firmy

Ochrona mienia firmy tj. budynków, lokali, maszyn, urządzeń, wyposażenia od zdarzeń losowych m.in: deszcz nawalny, dym i sadza, grad, napór śniegu, pożar, przepięcia, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, upadek drzew, opady atmosferyczne.
Zakres obejmuje również kradzież z włamaniem, rabunek lub wandalizm.

Ubezpieczenie przedmiotów szklanych

Szyby okienne, gabloty reklamowe, stoły, lady sprzedażowe, lustra, przegrody ścienne, boksy, kabiny, wykładziny kamienne od pęknięcia i stłuczenia.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Na przykład upadek laptopa; mowa tutaj także o sprzęcie przenośnym, który znajduje się poza miejscem ubezpieczenia, dane zapisane w komputerze jeśli utracono dane i firma ponosi koszty odtworzenia danych.

Odpowiedzialność cywilna w związku z prowadzeniem działalności

Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna osoby Ubezpieczonej, gdy w związku z prowadzoną działalnością lub posiadaniem mienia wyrządzi czynem niedozwolonym osobie trzeciej szkodę osobową lub rzeczową do naprawienia której zobowiązany jest w myśl przepisów prawa (odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa).

Dodatkowo, dzięki posiadaniu polisy OC Twoi partnerzy biznesowi będą mieli do Ciebie większe zaufanie, zawierając kontrakty czy zapraszając Twoją firmę do udziału w przetargu.

Ubezpieczenie można rozszerzyć o dodatkowe klauzule m.in.:
- OC za produkt;
- OC pracodawcy;
- OC za szkody powstałe wskutek niewykonania i nienależytego wykonania zobowiązań;
- OC za szkody powstałe w nieruchomościach użytkowanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy itp.;
- OC za szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające rejestracji lub obowiązkowemu ubezpieczeniu OC;
- OC prowadzącego hotel lub podobny zakład;
- OC parkingów strzeżonych;
- OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców.

Jeżeli prowadzisz salon kosmetyczny rozszerzymy odpowiedzialność o ryzyko przeniesienia chorób zakaźnych, w tym również wirusa HIV. Problemem w aptekach może być utrata w wyniku pożaru dokumentów niezbędnych do uzyskania refundacji z NFZ. Warto zawczasu przygotować się na taką sytuację i wykupić kompleksową polisę.