Życie

Ubezpieczenie na życie - co warto wiedzieć

 1. Ubezpieczenie na życie zapewnia wypłatę świadczenia na wypadek naszej śmierci.
 2. Ubezpieczenia na życie zawieramy po to, by chronić naszych bliskich przed finansowymi skutkami naszej śmierci.
 3. Kupując ubezpieczenie na życie zabezpieczamy bliskie osoby, ponieważ sami nie skorzystamy z polisy.
 4. Wypłatę z ubezpieczenia otrzymają osoby, które wymienimy w polisie (osoby uposażone).
 5. Ubezpieczenie na życie obejmuje wszystkie przyczyny śmierci.
 6. Kupując polisę na życie wybieramy sumę ubezpieczenia - czyli wysokość świadczenia, które zostanie wypłacone na wypadek śmierci.
 7. Każde TU dowolnie ustala zasady umowy ubezpieczenia na życie w OWU. Przeczytanie OWU przy tak złożonym ubezpieczeniu jest niezbędne.
 8. Ubezpieczenie na życie możemy rozszerzyć o dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne.
 9. Ubezpieczenie na życie jest wymagane przez banki do zabezpieczenia kredytu hipotecznego.

Zasady zawierania ubezpieczenia na życie

 1. Ubezpieczenie na życie zawieramy na długi okres.
 2. W całym okresie ubezpieczenia zobowiązujemy się do regularnego wpłacania składki ubezpieczeniowej.
 3. Kupując polisę na życie, decydujemy o:

sumie ubezpieczenia - czyli wysokości świadczenia wypłaconego na wypadek śmierci
okresie ubezpieczenia - 5 lat, 10 lat, 20 lat itd.
wpłatach składki - miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie.

 1. W polisie wskazujemy osoby uposażone, które otrzymają odszkodowanie po naszej śmierci (ustalamy % sumy ubezpieczenia dla każdej z osób).
 2. Zawarcie ubezpieczenia na życie wymaga oceny naszego zdrowia w ankiecie medycznej oraz często badań lekarskich (koszt badań ponosi TU).
 3. Pamiętajmy, że informacje w ankiecie medycznej muszą być zgodne z prawdą.
 4. Ubezpieczenie na życie możemy wykupić dla innych osób, np. członków rodziny i opłacać składkę za wszystkich ubezpieczonych.
 5. Wiek osoby ubezpieczonej może być ograniczony przez TU, np. od 1 roku życia do 66 roku życia.

Co ma wpływ na wysokość składki ubezpieczenia na życie

Towarzystwo Ubezpieczeniowe ocenia prawdopodobieństwo naszej śmierci na skutek choroby i nieszczęśliwego wypadku.
Co ma znaczenie:

 1. Nasz wiek
 2. Przebyte choroby
 3. Choroby występujące wśród krewnych
 4. Obecny stan zdrowia
 5. Wykonywany zawód
 6. Uprawiane sporty ekstremalne

Wysokość składki zależy także od:

 1. Sumy ubezpieczenia (np. 100.000 zł odszkodowania na wypadek śmierci)
 2. Okresu ubezpieczenia (np. 10 lat, 20 lat)
 3. Częstotliwości wpłat składki (np. co miesiąc, 1 raz w roku)
 4. Wykupionych ubezpieczeń dodatkowych

Jakie korzyści daje ubezpieczenie na życie

 1. Ubezpieczenie na życie chroni naszych bliskich przed problemami finansowymi po naszej śmierci
 2. Wypłata z polisy ubezpieczeniowej zapewni naszej rodzinie komfort życia, gdy nas zabraknie
 3. Dodatkowe ubezpieczenia do polisy na życie ochronią nas przed skutkami chorób i wypadków - warto dokupić je do polisy

Kiedy Ubezpieczyciel odmówi zawarcia ubezpieczenia na życie

Ubezpieczyciel ocenia ryzyko śmierci osoby ubezpieczonej i decyduje o zawarciu umowy ubezpieczenia na życie. Jeśli ryzyko śmierci jest zdaniem TU zbyt duże - nie wykupimy polisy na życie.

 1. Gdy stan zdrowia osoby wnioskującej o ubezpieczenie jest zły lub ryzyko wystąpienia chorób jest bardzo wysokie (jest to indywidualna ocena Ubezpieczyciela).
 2. Gdy wiek osoby wnioskującej o ubezpieczenie jest wyższy niż akceptuje Ubezpieczyciel (np. pow. 66 lat).

W jakich sytuacjach bliscy otrzymają odszkodowanie z naszej polisy na życie

 1. Śmierć po długotrwałej chorobie.
 2. Śmierć na skutek nieszczęśliwego wypadku.
 3. Śmierć w wyniku zawału serca, udaru mózgu.
 4. Śmierć w trakcie operacji.
 5. Śmierć z przyczyn naturalnych.
 6. Śmierć w wyniku samobójstwa.

Jak działa ubezpieczenie na życie

 1. Ubezpieczyciel zapewnia nam pełną ochronę z ubezpieczenia w każdym momencie trwania polisy. Jeśli więc śmierć nastąpi już 2 miesiące po zawarciu umowy, nasi bliscy otrzymają wypłatę 100% sumy ubezpieczenia.
 2. Naszym obowiązkiem są regularne wpłaty składki ubezpieczeniowej na konto TU.
 3. Ubezpieczenie na życie chroni nas tylko na wypadek śmierci - nie otrzymamy odszkodowania za uszkodzenia ciała w wypadku, koszty leczenia, czy utratę zdrowia.
 4. Nie otrzymamy także zwrotu wpłaconej składki, jeśli zrezygnujemy z ubezpieczenia przed śmiercią (sprawdź ubezpieczenie ze zwrotem).
 5. Po śmierci osoby ubezpieczonej, osoby uposażone powinny zwrócić się do Ubezpieczyciela z wnioskiem o wypłatę świadczenia z polisy.
 6. Na wypłatę odszkodowania Ubezpieczyciel ma 30 dni od chwili zgłoszenia zdarzenia.
 7. Wypłata świadczenia z polisy na życie jest wolna od podatku dochodowego.

Jak warto rozszerzyć ubezpieczenie na życie

Zakup podstawowego ubezpieczenia na życie nie jest w Polsce popularny. Najczęściej łączymy polisę na życie z ubezpieczeniami, które chronią również nasze zdrowie. Dodatkowe polisy zwiększają ochronę i zabezpieczają nas nie tylko na wypadek śmierci.
Popularne ubezpieczenia do podstawowej polisy na życie:

 1. NNW zdrowotne
 2. Poważne zachorowania
 3. Leczenie Szpitalne
 4. Inwalidztwo
 5. Choroby nowotworowe